هلدینگ مهرداد خضری

گروه مهرداد خضری از سال 1383 تا امروز تجربه اجرایی در حیطه تشریفات لباس عروس و کلیه خدمات خود را با زیرساخت در ایران و آموزش اشخاص برای شروع کسب و کار بسیار پرسود و زود بازده خدمات خود را در قالب به کسانی که مشتاق شروع و راه اندازی کسب و کار هوشمندانه و کاملا حرفه ای هستند ارائه می دهد همچنین کسب و کارهایی که مربوط به هلدینگ که به مرحله اجرا رسیده اند اما در زیرساخت ها کامل نیستند و یا در توسعه خود سرعت کمی دارند یا تغییرات بنیادین به اهداف خود میرساند

درخواست نمایندگی

Experience

From 2013 to today, Mehrdad Khezri Group has executive experience in the field of wedding dress ceremonies and all its services with infrastructure in Iran and training people to start a very profitable and quick-paying business in the form of its services to those who are eager to start and start up. Businesses are smart and completely professional. It also offers businesses that are related to holdings that have reached the implementation stage but are not complete in terms of infrastructure, or are slow in their development, or make fundamental changes to their goals.

Licenses and honors

مجوزها و افتخارات

دوره گسترده مدیریت - دوره کامل MBA - دوره انجمن ملی رستوران ها - دوره نمایه سازی رستوران - دیپلم مدیریت پروژه از استرالیا - دیپلم بین المللی مدیریت بازرگانی- دوره گسترده مدیریت - دوره کامل MBA - دوره انجمن ملی رستوران ها - دوره نمایه سازی رستوران - دیپلم مدیریت پروژه از استرالیا - دیپلم بین المللی مدیریت بازرگانی- دوره گسترده مدیریت - دوره کامل MBA - دوره انجمن ملی رستوران ها - دوره نمایه سازی رستوران - دیپلم مدیریت پروژه از استرالیا - دیپلم بین المللی مدیریت بازرگانی- دوره گسترده مدیریت - دوره کامل MBA - دوره انجمن ملی رستوران ها - دوره نمایه سازی رستوران - دیپلم مدیریت پروژه از استرالیا - دیپلم بین المللی مدیریت بازرگانی-

اولین لایف کوچ تشریفات و رفتار سازمانی در ایران

کتاب ها و مقالات

مدیر مالک هلدینگ مهرداد خضری

دانشجو دکترای مدیریت تشریفات بین الملل

اولین لایف کوچ تشریفات و رفتار سازمانی در ایران

کوچینگ ایتکت و مذاکرات دیپلماتیک

مالک بزرگترین هلدینگ شخصی دوزی جنوب کشور

ایتیکت کوچ مدیران

مدیر مالک هلدینگ مهرداد خضری

دانشجو دکترای مدیریت تشریفات بین الملل